Ankieta:
Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas zakupów ?
2015-01-12

TARR ogłasza nowy konkurs na KLASTRY

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ETAPU II

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 6 600 000,00 PLN.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące podmioty:

1.    a) przedsiębiorcy niezależni od siebie,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) instytucje otoczenia biznesu,
d) organizacje badawcze.

Powyższe podmioty:

– posiadają siedzibę lub jednostkę lokalną (pod warunkiem, że siedziba ta lub jednostka lokalna były zarejestrowane w Kujawsko-Pomorskiem przed dniem ogłoszenia konkursu, co badane jest na podstawie dokumentów określonych w wytycznych konkursowych), prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
– działają w ramach powiązania kooperacyjnego rozumianego jako zgrupowanie przedsiębiorstw działających w określonym sektorze gospodarki, wertykalnie lub horyzontalnie skoncentrowanych lub skupisko przedsiębiorstw skoncentrowanych terytorialnie, działających na wyodrębnionych obszarach, gdzie tworzone są korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa inicjują i realizują wspólne przedsięwzięcia rozwojowe, współpracując przynajmniej z jednym typem z wymienionych typów podmiotów: organizacją badawczą, instytucją otoczenia biznesu lub jednostką samorządu terytorialnego. W skład powiązania kooperacyjnego musi wchodzić minimum 5 niezależnych od siebie przedsiębiorstw oraz przynajmniej jeden inny podmiot z ww. grupy (łącznie min. 6 podmiotów).

Z ubiegania się o wsparcie wyłączone są podmioty wskazane w § 7 Regulaminu przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Podmioty ubiegające się o wsparcie reprezentuje Wnioskodawca będący Koordynatorem powiązania kooperacyjnego lub klastra, którym może być:

1.    a) jednostka samorządu terytorialnego,
b) przedsiębiorca,
c) instytucja otoczenia biznesu.

Wsparcie przedsięwzięć wynikających bezpośrednio ze strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra zawierającej następujące działania:

1.    a) tworzenie platform przekazu w obszarze nowych technologii;
b) pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotów będących członkami powiązania kooperacyjnego;
c) pozyskanie nowych odbiorców lub grup odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług;
d) udział podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym w misjach gospodarczych i targach o charakterze międzynarodowym lub targach poza granicami kraju;
e) przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach powiązania kooperacyjnego i ich ofercie handlowej.

Maksymalna wartość wsparcia: 3 000 000,00 PLN.
Intensywność wsparcia: maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Okres realizacji przedsięwzięcia musi być zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków i nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 r.

Uwaga!!! Udział procentowy jednego uczestnika przedsięwzięcia w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia, założonych we wniosku o udzielenie wsparcia nie przekroczy 50%, a w przypadku koordynatora zarządzającego projektem 60% (Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia z dnia 23 czerwca 2014 r., par. 2, str. 5)

 

Forma wsparcia

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.3.2014 o dofinansowanie projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu.
W przypadku wystąpienia pomocy będzie ona udzielana w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

Nabór wniosków

Nabór wersji elektronicznych wniosków będzie prowadzony w dniach od 30 stycznia do 6 lutego 2015 r. na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, tj. www.klastry.tarr.org.pl. Wersje papierowe należy dostarczyć w godzinach pracy TARR S.A. (8-16) w przeciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania lub dostarczenia wersji elektronicznej.

Miejscem składania wniosków o udzielenie wsparcia jest sekretariat Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167.

Szczegółowe informacje, w tym: regulamin udzielania wsparcia, kryteria oceny przedsięwzięć, przewodnik po kryteriach oceny, wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania, wzór umowy i procedury zabezpieczeń umowy zostały zamieszczone na stronie www.klastry.tarr.org.pl oraz są dostępne są w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku TARR S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój 252, tel. 56 699 55 05, e-mail: klastry@tarr.org.pl.

Regulamin konkursu z dnia 30.12.2014 roku znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie dotyczącym postanowień ogólnych i postanowień dla Etapu II.

drukuj